نامحامد رشیدی
تلفن4434274898
تلفن 2
فکس
آدرسآذربایجان غربی-شوط -خیابان امام حسین کافی نت رشیدی
ایمیلrashidi.asiatech@chamil.ir