نامجاسم دیهیم
تلفن071-54234590
تلفن 2071-54234593
فکس071-54234597
آدرسجهرم ابتدای بلوار معلم زیر زمین داروخانه مجد
ایمیلdeyhim.jahrom@asiatech.ir