نامتوسعه گران فن آوری ارتباطات فراگستر
تلفن0613-2222800
تلفن 20613-2924889
فکس-
آدرساهواز - نادری - ابتدای خ سلمان فارسی - خیابان شهید ناصرغلامپور (خسروی) بسمت کافی پلاک 38
ایمیلfaragostar.ahvaz@asiatech.ir