نامتوسعه تجارت رسانت سهند
تلفن041-33369007
تلفن 2
فکس
آدرستبریز - خیابان امام - چهارراه بهشتی - ساختمان آرش طبقه 5 - واحد 502
ایمیلRasanet.tabriz@asiatech.ir