نامتوسعه ارتباطات گیوی
تلفن4532924867
تلفن 2
فکس
آدرسکـوثر - روبروي تعاون روستايي
ایمیلhosein_k16@yahoo.com