نامتك پرداز ارتباط اسپانه
تلفن031-37731924
تلفن 2
فکس-
آدرسخیابان آتشگاه- بعد از مسجد سجاد- جنب بانک صادرات- طبقه2
ایمیلTakpardaz.Isfahan@asiatech.ir