نامتروند رایانه(البرز ابتکار مبین)
تلفن36307055- 026
تلفن 2
فکس
آدرسالبرز - محمدشهر - خیابان امیرکبیر - خیابان 22 بهمن - جنب بانک ملت - موبایل مسیحا تروند رایانه
ایمیلalborzebtekar.karaj@asiatech.ir