نامبهنام عظيمي - (گندمان)
تلفن03834623800
تلفن 2
فکس
آدرسچهارمحال و بختیاری-گندمان --خیابان مولوی- روبروی گلزار شهدا
ایمیلAsianet.Shahrekord@asiatech.ir