نامبهزاد جعفری (سازگارسیستم)
تلفن6132212150
تلفن 2
فکس6132212160
آدرساهواز خیابان آزادگان بین خیابان امام و کاوه شماره 990
ایمیلjafari.ahvaz@asiatech.ir