نامبراتعلي جغتائي
تلفن05145621243
تلفن 2
فکس
آدرسجغتای-خیابان طالقانی-روبروی بانک سپه
ایمیلbitarayaneh_2008@yahoo.com