نامرهاورد گستر جام
تلفن051-52525166
تلفن 2051-52525167
فکس
آدرستایباد خیابان رجایی نرسیده به فلکه سعدی جنب شیرینی سرای سی گل
ایمیلrahavard.torbatejam@asiatech.ir