نامامین بابایی
تلفن03155576945
تلفن 203155542220
فکس03155576945
آدرسکاشان - خیابان بهشتی - روبروی سه راه زیارتی - ابتدای زین العابدین کاشانی- مجتمع فیروزی - طبقه زیر همکف- لاوان
ایمیلbabaei.kashan@asiatech.ir