نامافشین اسلامی
تلفن3833231386
تلفن 2
فکس_
آدرسفارسان - خیابان رجایی پایینتر از بانک انصار
ایمیلasianet.shahrekord@asiatech.ir