ناماسماعیل فعال محمدعلی (البرز ابتکار مبین)
تلفن06132927590
تلفن 2
فکس
آدرسخوزستان-اهواز-بلوار شهید فهمیده-جنب فروشگاه رفاه-واحد2-فروشگاه فنی مهندسی323
ایمیلAlborzebtekar.karaj@asiatech.ir