ناماسماعیل اسفندی پاشابیگ
تلفن041-32860667
تلفن 2041-32900182
فکس
آدرستبريز- خیابان حجتی پایین تر از ایستگاه قره تاجی خیابان رنجبررایگان فروشگاه و عکاسی
ایمیلesfandi.tabriz@asiatech.ir