نامارمغان نت بن
تلفن3833724262
تلفن 2
فکس
آدرسبن خیابان ملت روبروی بانک صادرات دفتر فنی مهندسی ارمغان رایانه
ایمیلAsianet.shahrekord@asiatech.ir