ناماردلان یوسفی
تلفن041-35553829
تلفن 2
فکس
آدرستبریز -خیابان شریعتی جنوبی (شهناز)- روبروی کوچه مهران
ایمیلyousefi.tabriz@asiatech.ir