ناماحمد پوررضا سلطانی احمدی
تلفن044-35255552
تلفن 2
فکس
آدرسآذربایجان غربی -سلماس - خیابان نواب - تقاطع خیابان امام(جنب شیرینی سرای بزرگ مؤذنی) شرکت کامپیوتری آتیلا
ایمیلahmadi.salmas@asiatech.ir