ناماحمد نجفی نژاد
تلفن07152763656
تلفن 2
فکس_
آدرساستهبان - خیابان امام خمینی- روبروی مرکز تجاری الفت
ایمیلnajafi.Ashknan@asiatech.ir