ناماحسان مطهری نژاد
تلفن06136220017
تلفن 2
فکس06136220958
آدرسشوشتر، خیابان طالقانی، روبروی انتقال خون، مجتمع آسمان(دکتر حجار) ، طبقه زیرین
ایمیلmotaharinejad.shooshtar@asiatech.ir