ناماحسان مرادی (البرز ابتکار مبین)
تلفن2165595661
تلفن 2
فکس
آدرستهران -جاده ملارد - سر آسیاب بین امام خمینی و صدوقی - ابتدای کوچه رهبری - کافی نت نوا افزار
ایمیلalborzebtekar.karaj@asiatech.ir