نامابوالفضل فنایی - آرتین صنعت اترک(اسفراین)
تلفن058-37230550
تلفن 2
فکس
آدرسخراسان شمالی – اسفراین - خیابان طالقانی - روبروی مخابرات - خدمات کامپیوتری رایان گستر
ایمیلgostar2@yahoo.com