نامابراهیم کوثری
تلفن07144530856
تلفن 2
فکس07144523175
آدرساقلید خیابان انقلاب نبش کوچه حصار
ایمیلnegar.eghlid@asiatech.ir