نامابراهیم غیبی پور
تلفن3833623008
تلفن 2
فکس3833623009
آدرسچهارمحال و بختیاری-چلگرد- روبروي مخابرات
ایمیلkouhrang@gmail.com