نامابراهیم شفیعی
تلفن07733531153
تلفن 2
فکس07733531153
آدرسبوشهر- خیابان مطهری(باغ زهرا)- روبروی سه راه هلالی-طبقه دوم - واحد 1
ایمیلshafiei.boushehr@asiatech.ir