نامآسيانت- البرز ابتکـار مبين2-(کـرج)
تلفن02636516538
تلفن 202636540777
فکس
آدرسالبرز- فردیس- بین کانال و فلکه دوم-کوچه داستانپور(نوزدهم جدید)- دفتر فنی و مهندسی آسیانت
ایمیلalborzebtekar.karaj@asiatech.ir