نامآسمان رايانه
تلفن3157594749
تلفن 2
فکس
آدرساصفهان-فريدون شهر-خيابان امام-رويروي مسجد ابوالفضل-آسمان رايانه
ایمیلb.gogonani@gmail.com