نامآریا کمند مهر ایرانیان
تلفن07731554
تلفن 2
فکس
آدرسبوشهر- بزرگراه طالقانی- صلح آباد- بعد از سه راه شرکت نفت- ساختمان آریا کمند
ایمیلariakamand.boushehr@asiatech.ir