نامآرش قمری
تلفن0843-3824459
تلفن 2
فکس
آدرسایلام - مهران - بلوار امام زاده سید حسن مجتمع تجاری پاسارگاد طبقه زیرزمین پارسیان رایانه مهران
ایمیلGhamari.mehran@asiatech.ir