نامآرش بهرامپور
تلفن4435631273
تلفن 2
فکس
آدرسآذربایجان غربی - نقده - بلوار بهشتی - روبروی نمایندگی ایران خودرو دفتر فنی مهندسی کینگ
ایمیلnaghade@asiatech.ir