نامآرتا پرداز تدبیر
تلفن041-33377100
تلفن 2
فکس
آدرسخیابان امام - چهار راه بهشتي - ساختمان آرش طبقه 2 - واحد 202
ایمیلartapardaz.tabriz@asiatech.ir