ناممحسن صادقی آرانی
تلفن03154734580
تلفن 2
فکس
آدرساصفهان- آران و بیدگل- میدان بهشتی- ابتدای خیابان شهدا
ایمیلsadeghi.aranbidgol@asiatech.ir