نامآذر سیستم
تلفن045-32732020
تلفن 2
فکس
آدرسپارس آباد - خیابان جمهوری اسلامی- جنب بیمارستان ارس
ایمیلAzarsystem.Parsabad@asiatech.ir