کمیته های تخصصی

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

کمیته های تخصصی

 

کمیته های تخصصی

>

کمیته های تخصصی

در راستاي رعایت مفاد ماده 42 "دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران" مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، فهرست کمیته های تخصصي و اجرايی شرکت انتقال داده های آسیاتک كه با مشاركت و حضور برخي از اعضاي هيات مديره و مديران تشكيل يافته به شرح ذيل مي باشد:

كميته حسابرسي:
مطابق با الزامات سازمان بورس و الزامات كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، كميته حسابرسي شركت انتقال داده های آسیاتک با رياست يكي از اعضاي غير موظف هيات مديره از سال 1399 تشكيل شده و جلسات مربوطه با هدف حصول اطمينان از طراحي، اعمال و كنترلهاي داخلي، به صورت منظم و مستمر برگزار مي گردد.
همچنين طبق مصوبه هيات مديره و در راستاي دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مبني بر استقرار ساز و كارهاي اثر بخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركتهاي فرعي و نظارت بر اجراي اثر بخش آن، لزوم ايجاد كميته هاي حسابرسي در سطح شركتهاي در حال پيگيري مي باشد.

ساير كميته هاي تخصصي:

  • كميته انتصابات
  • كميته مديريت ريسك
  • کمیته سرمایه گذاری

 

کمیته های تخصصی
کمیته های تخصصی
Product rating: 4.5 out of 5 with 1315 ratings

در راستاي رعایت مفاد ماده 42 "دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران" مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، فهرست کمیته های تخصصي و اجرايی شرکت انتقال داده های آسیاتک كه با مشاركت و حضور برخي از اعضاي هيات مديره و مديران تشكيل يافته به شرح ذيل مي باشد:

كميته حسابرسي:
مطابق با الزامات سازمان بورس و الزامات كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، كميته حسابرسي شركت انتقال داده های آسیاتک با رياست يكي از اعضاي غير موظف هيات مديره از سال 1399 تشكيل شده و جلسات مربوطه با هدف حصول اطمينان از طراحي، اعمال و كنترلهاي داخلي، به صورت منظم و مستمر برگزار مي گردد.
همچنين طبق مصوبه هيات مديره و در راستاي دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مبني بر استقرار ساز و كارهاي اثر بخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركتهاي فرعي و نظارت بر اجراي اثر بخش آن، لزوم ايجاد كميته هاي حسابرسي در سطح شركتهاي در حال پيگيري مي باشد.

ساير كميته هاي تخصصي:

  • كميته انتصابات
  • كميته مديريت ريسك
  • کمیته سرمایه گذاری