پرسشنامه سنجش رضایت مردم

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

پرسشنامه سنجش رضایت مردم

  • 4
  • 1

 

پرسشنامه سنجش رضایت مردم

>

پرسشنامه سنجش رضایت مردم

هموطن عزیز

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد رضایت شما را از وضعیت خدمات تلفن و اینترنت همراه و اینترنت ثابت ارزیابی نماید. در صورت تمایل به آدرس http://survey.cra.ir مراجعه و در نظرسنجی شرکت فرمایید.

پرسشنامه سنجش رضایت مردم
پرسشنامه سنجش رضایت مردم
Product rating: 4.5 out of 5 with 3555 ratings

هموطن عزیز

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد رضایت شما را از وضعیت خدمات تلفن و اینترنت همراه و اینترنت ثابت ارزیابی نماید. در صورت تمایل به آدرس http://survey.cra.ir مراجعه و در نظرسنجی شرکت فرمایید.