من عضوی از خانواده برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور هستم

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

من عضوی از خانواده برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور هستم

  • 4
  • 1

 

من عضوی از خانواده برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور هستم

>

من عضوی از خانواده برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور هستم

در ابتدای سال جاری، پس از اعلام نتایج ارزابی CRA سال 95 و کسب رتبه ی برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور توسط شرکت آسیاتک، به جهت افزایش درصد رضایت کارکنان و میزان مشارکت آن ها در پروژه های فرهنگی و همچنین سهیم کردن خانواده های کارکنان آسیاتک در پروژه های فرهنگی مسابقه ای با عنوان « من عضوی از خانواده ی برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور هستم» طرح ریزی و اجرا گردید.

من عضوی از خانواده برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور هستم
من عضوی از خانواده برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور هستم
Product rating: 4.5 out of 5 with 6742 ratings

در ابتدای سال جاری، پس از اعلام نتایج ارزابی CRA سال 95 و کسب رتبه ی برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور توسط شرکت آسیاتک، به جهت افزایش درصد رضایت کارکنان و میزان مشارکت آن ها در پروژه های فرهنگی و همچنین سهیم کردن خانواده های کارکنان آسیاتک در پروژه های فرهنگی مسابقه ای با عنوان « من عضوی از خانواده ی برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور هستم» طرح ریزی و اجرا گردید.