من ارکان جهت ساز آسیاتک هستم

به جهت بهبود فرهنگ سازمانی در وجه رشد و یادگیری نقشه استراتژی کلان سازمان و بهبود فرهنگ مشارکتی در وجه ارزش آفرینی برای ذینفعان، تنوع شیوه های فرهنگ سازی داخلی در وجه فرآیندها و عملیات نقشه استراتژی واحد روابط عمومی پروژه "مسابقه من ارکان جهت ساز آسیاتک ه
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

من ارکان جهت ساز آسیاتک هستم

  • 4
  • 1

 

من ارکان جهت ساز آسیاتک هستم

>

من ارکان جهت ساز آسیاتک هستم

به جهت بهبود فرهنگ سازمانی در وجه رشد و یادگیری نقشه استراتژی کلان سازمان و بهبود فرهنگ مشارکتی در وجه ارزش آفرینی برای ذینفعان، تنوع شیوه های فرهنگ سازی داخلی در وجه فرآیندها و عملیات نقشه استراتژی واحد روابط عمومی پروژه "مسابقه من ارکان جهت ساز آسیاتک هستم" با هدف مرور ارکان جهت ساز سازمان و شناخت بیشتر پرسنل از ارزش‌ها ، ماموریت و چشم انداز شرکت ، نهادینه شدن این موضوعات و تمرین کارِ گروهی طرح ریزی و اجرا گردید.

 

من ارکان جهت ساز آسیاتک هستم
من ارکان جهت ساز آسیاتک هستم
Product rating: 4.5 out of 5 with 5712 ratings

به جهت بهبود فرهنگ سازمانی در وجه رشد و یادگیری نقشه استراتژی کلان سازمان و بهبود فرهنگ مشارکتی در وجه ارزش آفرینی برای ذینفعان، تنوع شیوه های فرهنگ سازی داخلی در وجه فرآیندها و عملیات نقشه استراتژی واحد روابط عمومی پروژه "مسابقه من ارکان جهت ساز آسیاتک هستم" با هدف مرور ارکان جهت ساز سازمان و شناخت بیشتر پرسنل از ارزش‌ها ، ماموریت و چشم انداز شرکت ، نهادینه شدن این موضوعات و تمرین کارِ گروهی طرح ریزی و اجرا گردید.