سایر رویه های حاکمیت شرکتی

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

سایر رویه های حاکمیت شرکتی

 

سایر رویه های حاکمیت شرکتی

>

سایر رویه های حاکمیت شرکتی

 • جبران خدمات هيات مديره و مديران شركت هاي زير مجموعه
 • حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي موظف هيات مديره شركتهاي زير مجموعه، با رعايت الزامات قانوني و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصويب هيات مديره، پرداخت مي گردد.
 • پاداش عملكرد مجمعي مديران عامل و اعضاي هيات مديره، مطابق با الزامات قانون تجارت و در قالب ضوابط و رويه اي نظام مند و يكپارچه ، بر اساس ميزان دستيابي به اهداف و توافقات مديريتي تعيين و پرداخت  مي گردد.

 

 • ابلاغ ماموريت و وظايف مديران شركتهاي زير مجموعه:
 • در راستاي الزامات قانون تجارت، اساسنامه، ضوابط و تكاليف مجمعي شركت ايران خودرو، "ماموريت ها، وظايف قانوني و رويه هاي حاكميت شركتي" با هدف شفافيت، حفظ حقوق سهامداران و ذينفعان، مسئوليت پذيري و پاسخگويي هيئت مديره و حصول اطمينان از تداوم فعاليت، تدوين و به صورت مستمر به كليه شركتهاي زير مجموعه ابلاغ مي گردد.

 

 • ابلاغ رويه هاي حاكميت شركتي به شركتهاي زيرمجموعه
 • در راستاي ايجاد وحدت رويه در شركتهاي زير مجموعه و حصول اطمينان از رعايت اصول حاكميت شركتي، موارد لازم در قالب بخشنامه (نظير موارد ذيل) به شركتها ابلاغ و ميزان رعايت اين اصول، به صورت نظام مند و مستمر مورد پايش قرار مي گيرد:
 • ضوابط تشكيل كميته و واحد حسابرسي داخلي
 • ضوابط تشكيل كميته ريسك
 • سياست ها و ضوابط تدوين بودجه ساليانه
 • ضوابط برگزاري مطلوب مجامع عمومي ساليانه
 • ضوابط رعايت قانون ارتقاي سلامت اداري
 • و ...
سایر رویه های حاکمیت شرکتی
سایر رویه های حاکمیت شرکتی
Product rating: 4.5 out of 5 with 142 ratings
 • جبران خدمات هيات مديره و مديران شركت هاي زير مجموعه
 • حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي موظف هيات مديره شركتهاي زير مجموعه، با رعايت الزامات قانوني و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصويب هيات مديره، پرداخت مي گردد.
 • پاداش عملكرد مجمعي مديران عامل و اعضاي هيات مديره، مطابق با الزامات قانون تجارت و در قالب ضوابط و رويه اي نظام مند و يكپارچه ، بر اساس ميزان دستيابي به اهداف و توافقات مديريتي تعيين و پرداخت  مي گردد.

 

 • ابلاغ ماموريت و وظايف مديران شركتهاي زير مجموعه:
 • در راستاي الزامات قانون تجارت، اساسنامه، ضوابط و تكاليف مجمعي شركت ايران خودرو، "ماموريت ها، وظايف قانوني و رويه هاي حاكميت شركتي" با هدف شفافيت، حفظ حقوق سهامداران و ذينفعان، مسئوليت پذيري و پاسخگويي هيئت مديره و حصول اطمينان از تداوم فعاليت، تدوين و به صورت مستمر به كليه شركتهاي زير مجموعه ابلاغ مي گردد.

 

 • ابلاغ رويه هاي حاكميت شركتي به شركتهاي زيرمجموعه
 • در راستاي ايجاد وحدت رويه در شركتهاي زير مجموعه و حصول اطمينان از رعايت اصول حاكميت شركتي، موارد لازم در قالب بخشنامه (نظير موارد ذيل) به شركتها ابلاغ و ميزان رعايت اين اصول، به صورت نظام مند و مستمر مورد پايش قرار مي گيرد:
 • ضوابط تشكيل كميته و واحد حسابرسي داخلي
 • ضوابط تشكيل كميته ريسك
 • سياست ها و ضوابط تدوين بودجه ساليانه
 • ضوابط برگزاري مطلوب مجامع عمومي ساليانه
 • ضوابط رعايت قانون ارتقاي سلامت اداري
 • و ...