سایر رویه های حاکمیت شرکتی

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

سایر رویه های حاکمیت شرکتی

 

سایر رویه های حاکمیت شرکتی

>

سایر رویه های حاکمیت شرکتی

 • جبران خدمات هيات مديره و مديران شركت های زير مجموعه
 • حقوق و مزايای مدير عامل و اعضا موظف هيات مديره شركتهای زير مجموعه، با رعايت الزامات قانونی و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصويب هيات مديره، پرداخت مي گردد.
 • پاداش عملكرد مجمعی مديران عامل و اعضا هيات مديره، مطابق با الزامات قانون تجارت و در قالب ضوابط و رويه ای نظام مند و يكپارچه ، بر اساس ميزان دستيابی به اهداف و توافقات مديريتی تعيين و پرداخت  می گردد.

 

 • ابلاغ ماموريت و وظايف مديران شركتهای زير مجموعه:
 • در راستا الزامات قانون تجارت، اساسنامه، ضوابط و تكاليف مجمعی شركت آسیاتک، "ماموريت ها، وظايف قانونی و رويه های حاكميت شركتی" با هدف شفافيت، حفظ حقوق سهامداران و ذينفعان، مسئوليت پذيری و پاسخگويی هيئت مديره و حصول اطمينان از تداوم فعاليت، تدوين و به صورت مستمر به كليه شركتهای زير مجموعه ابلاغ مي گردد.

 

 • ابلاغ رويه های حاكميت شركتی به شركتهای زيرمجموعه
 • در راستا ايجاد وحدت رويه در شركتهای زير مجموعه و حصول اطمينان از رعايت اصول حاكميت شركتی، موارد لازم در قالب بخشنامه (نظير موارد ذيل) به شركتها ابلاغ و ميزان رعايت اين اصول، به صورت نظام مند و مستمر مورد پايش قرار می گيرد:
 • ضوابط تشكيل كميته و واحد حسابرسی داخلی
 • ضوابط تشكيل كميته ريسك
 • سياست ها و ضوابط تدوين بودجه ساليانه
 • ضوابط برگزاری مطلوب مجامع عمومی ساليانه
 • ضوابط رعايت قانون ارتقا سلامت اداری
 • و ...
سایر رویه های حاکمیت شرکتی
سایر رویه های حاکمیت شرکتی
Product rating: 4.5 out of 5 with 1254 ratings
 • جبران خدمات هيات مديره و مديران شركت های زير مجموعه
 • حقوق و مزايای مدير عامل و اعضا موظف هيات مديره شركتهای زير مجموعه، با رعايت الزامات قانونی و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصويب هيات مديره، پرداخت مي گردد.
 • پاداش عملكرد مجمعی مديران عامل و اعضا هيات مديره، مطابق با الزامات قانون تجارت و در قالب ضوابط و رويه ای نظام مند و يكپارچه ، بر اساس ميزان دستيابی به اهداف و توافقات مديريتی تعيين و پرداخت  می گردد.

 

 • ابلاغ ماموريت و وظايف مديران شركتهای زير مجموعه:
 • در راستا الزامات قانون تجارت، اساسنامه، ضوابط و تكاليف مجمعی شركت آسیاتک، "ماموريت ها، وظايف قانونی و رويه های حاكميت شركتی" با هدف شفافيت، حفظ حقوق سهامداران و ذينفعان، مسئوليت پذيری و پاسخگويی هيئت مديره و حصول اطمينان از تداوم فعاليت، تدوين و به صورت مستمر به كليه شركتهای زير مجموعه ابلاغ مي گردد.

 

 • ابلاغ رويه های حاكميت شركتی به شركتهای زيرمجموعه
 • در راستا ايجاد وحدت رويه در شركتهای زير مجموعه و حصول اطمينان از رعايت اصول حاكميت شركتی، موارد لازم در قالب بخشنامه (نظير موارد ذيل) به شركتها ابلاغ و ميزان رعايت اين اصول، به صورت نظام مند و مستمر مورد پايش قرار می گيرد:
 • ضوابط تشكيل كميته و واحد حسابرسی داخلی
 • ضوابط تشكيل كميته ريسك
 • سياست ها و ضوابط تدوين بودجه ساليانه
 • ضوابط برگزاری مطلوب مجامع عمومی ساليانه
 • ضوابط رعايت قانون ارتقا سلامت اداری
 • و ...