زمین رنگی (حمایت از محیط زیست)

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

زمین رنگی (حمایت از محیط زیست)

 

زمین رنگی (حمایت از محیط زیست)

>

زمین رنگی (حمایت از محیط زیست)

به جهت فرهنگ سازی حمایت و حفاظت از محیط زیست و فرهنگ سازی در راستای اهداف مسئولیت های اجتماعی واحد روابط عمومی آسیاتک در اردیبهشت سال 96 «کمپین زمین رنگی» طرح ریزی و اجرا گردید. در این کمپین که با مشارکت مردم انجام پذیرفت به فرهنگ سازی عدم قطع درختان و استفاده ی بی رویه از کاغذ پرداخته شد. مشارکت کنندگان در این کمپین با ساخت فرفره های کاغذی با استفاده از کاغذهای باطله و روزنامه ها و فرستادن عکس این فرفره ها در این کمپین شرکت کرده و به قید قرعه به تعدادی از این شرکت کنندگان جوایزی اهدا گردید.

زمین رنگی (حمایت از محیط زیست)
زمین رنگی (حمایت از محیط زیست)
Product rating: 4.5 out of 5 with 7748 ratings

به جهت فرهنگ سازی حمایت و حفاظت از محیط زیست و فرهنگ سازی در راستای اهداف مسئولیت های اجتماعی واحد روابط عمومی آسیاتک در اردیبهشت سال 96 «کمپین زمین رنگی» طرح ریزی و اجرا گردید. در این کمپین که با مشارکت مردم انجام پذیرفت به فرهنگ سازی عدم قطع درختان و استفاده ی بی رویه از کاغذ پرداخته شد. مشارکت کنندگان در این کمپین با ساخت فرفره های کاغذی با استفاده از کاغذهای باطله و روزنامه ها و فرستادن عکس این فرفره ها در این کمپین شرکت کرده و به قید قرعه به تعدادی از این شرکت کنندگان جوایزی اهدا گردید.