رهبران تحول آفرین

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

رهبران تحول آفرین

  • 4
  • 1

 

رهبران تحول آفرین

>

رهبران تحول آفرین

پس از تحلیل نتایج فرهنگ سازمانی دنیسون و نیاز سازمان به شناخت سبک های رهبری جاری در سازمان با توجه به سطح بلوغ سازمان، پروژه «رهبران تحول آفرین» با هدف ایجاد ارتباط بیشتر بین مدیران و معاونان سازمان و افزایش مشارکت آن ها در پروژه های فرهنگ سازمانی طرح ریزی و اجرا گردید.

رهبران تحول آفرین
رهبران تحول آفرین
Product rating: 4.5 out of 5 with 5094 ratings

پس از تحلیل نتایج فرهنگ سازمانی دنیسون و نیاز سازمان به شناخت سبک های رهبری جاری در سازمان با توجه به سطح بلوغ سازمان، پروژه «رهبران تحول آفرین» با هدف ایجاد ارتباط بیشتر بین مدیران و معاونان سازمان و افزایش مشارکت آن ها در پروژه های فرهنگ سازمانی طرح ریزی و اجرا گردید.