حقوق و مزایای مدیران

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حقوق و مزایای مدیران

 

حقوق و مزایای مدیران

>

حقوق و مزایای مدیران

حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي موظف هيات مديره شركت انتقال داده های آسیاتک، با رعايت الزامات قانوني و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصويب هيات مديره، پرداخت مي گردد.

حقوق و مزایای مدیران
حقوق و مزایای مدیران
Product rating: 4.5 out of 5 with 1757 ratings

حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي موظف هيات مديره شركت انتقال داده های آسیاتک، با رعايت الزامات قانوني و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصويب هيات مديره، پرداخت مي گردد.