بین خودمون باشه

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

بین خودمون باشه

  • 4
  • 1

 

بین خودمون باشه

>

بین خودمون باشه

به جهت جذب مشارکت پرسنل در آسیب شناسی عدم جاری سازی ارزش ها در سازمان و سوال "در سازمان ما مجموعه ای صریح و شفاف از ارزش های شیوه ای که کار ها بر اساس آن انجام می شود، حاکم است" مرتبط با زیر معیار "ارزش های بنیادی"،  پروژه ای با عنوان " بین خودمون باشه" با محوریت شناسایی و بررسی کارها، وظایف و فرایندهایی که مطابق با ارزش های سازمان اجرا نمی شود و یا در مواردی که مخالف با این ارزش ها در حال اجرا است طرح ریزی و اجرا گذردید.

بین خودمون باشه
بین خودمون باشه
Product rating: 4.5 out of 5 with 5187 ratings

به جهت جذب مشارکت پرسنل در آسیب شناسی عدم جاری سازی ارزش ها در سازمان و سوال "در سازمان ما مجموعه ای صریح و شفاف از ارزش های شیوه ای که کار ها بر اساس آن انجام می شود، حاکم است" مرتبط با زیر معیار "ارزش های بنیادی"،  پروژه ای با عنوان " بین خودمون باشه" با محوریت شناسایی و بررسی کارها، وظایف و فرایندهایی که مطابق با ارزش های سازمان اجرا نمی شود و یا در مواردی که مخالف با این ارزش ها در حال اجرا است طرح ریزی و اجرا گذردید.