با هم برای مهر (کمک به دانش آموزان نیازمند در ابتدای سال تحصیلی)

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

با هم برای مهر (کمک به دانش آموزان نیازمند در ابتدای سال تحصیلی)

 

با هم برای مهر (کمک به دانش آموزان نیازمند در ابتدای سال تحصیلی)

>

با هم برای مهر (کمک به دانش آموزان نیازمند در ابتدای سال تحصیلی)

به جهت فرهنگ سازی حمایت دانش آموزان کم بضاعت در راستایی اهداف مسئولیت های اجتماعی واحد روابط عمومی آسیاتک در ابتدای مهر ماه سال 96 و همزمان با بازگشایی مدارس پس از برگزاری جلسه کمیته مسئولیت های اجتماعی در شرکت آسیاتک و بررسی جوانب مختلف پیرامون کمک به دانش آموزان نیازمند کمپینی با عنوان با هم برای مهر طرح ریزی و اجرا گردید. در این پروژه پس از طراحی های لازم و چاپ پوستر مرتبط با این کمپین اطلاع رسانی به کارکنان از طریق کانال های مختلف ارتباط داخلی انجام گردید. پس از این اطلاع رسانی کمک های غیر نقدی کارکنان جمع آوری و در اختیار دانش آموزان نیازمند یکی از مدارس محروم اطراف تهران قرار گرفت. این دانش آموزان پس از برسی نقاط و مدارس مختلف انتخاب شده بودند. 

با هم برای مهر (کمک به دانش آموزان نیازمند در ابتدای سال تحصیلی)
با هم برای مهر (کمک به دانش آموزان نیازمند در ابتدای سال تحصیلی)
Product rating: 4.5 out of 5 with 11142 ratings

به جهت فرهنگ سازی حمایت دانش آموزان کم بضاعت در راستایی اهداف مسئولیت های اجتماعی واحد روابط عمومی آسیاتک در ابتدای مهر ماه سال 96 و همزمان با بازگشایی مدارس پس از برگزاری جلسه کمیته مسئولیت های اجتماعی در شرکت آسیاتک و بررسی جوانب مختلف پیرامون کمک به دانش آموزان نیازمند کمپینی با عنوان با هم برای مهر طرح ریزی و اجرا گردید. در این پروژه پس از طراحی های لازم و چاپ پوستر مرتبط با این کمپین اطلاع رسانی به کارکنان از طریق کانال های مختلف ارتباط داخلی انجام گردید. پس از این اطلاع رسانی کمک های غیر نقدی کارکنان جمع آوری و در اختیار دانش آموزان نیازمند یکی از مدارس محروم اطراف تهران قرار گرفت. این دانش آموزان پس از برسی نقاط و مدارس مختلف انتخاب شده بودند.