باشگاه هنرمندان آسیاتک

به جهت شناسایی استعدادهای درون سازمانی در زمینه‌های مختلف هنری پروژه ایجاد "باشگاه هنرمندان آسیاتک" در دستور کار قرار گرفت و طی آن به برگزاری فراخوان هنرمندان سازمان پرداخته شد و برنامه‌ریزی برای استفاده از استعدادهای ایشان در پروژه های درون و برون سازمان
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

باشگاه هنرمندان آسیاتک

  • 4
  • 1

 

باشگاه هنرمندان آسیاتک

>

باشگاه هنرمندان آسیاتک

به جهت شناسایی استعدادهای درون سازمانی در زمینه‌های مختلف هنری پروژه ایجاد "باشگاه هنرمندان آسیاتک" در دستور کار قرار گرفت و طی آن به برگزاری فراخوان هنرمندان سازمان پرداخته شد و برنامه‌ریزی برای استفاده از استعدادهای ایشان در پروژه های درون و برون سازمانی انجام شد.

باشگاه هنرمندان آسیاتک
باشگاه هنرمندان آسیاتک
Product rating: 4.5 out of 5 with 2043 ratings

به جهت شناسایی استعدادهای درون سازمانی در زمینه‌های مختلف هنری پروژه ایجاد "باشگاه هنرمندان آسیاتک" در دستور کار قرار گرفت و طی آن به برگزاری فراخوان هنرمندان سازمان پرداخته شد و برنامه‌ریزی برای استفاده از استعدادهای ایشان در پروژه های درون و برون سازمانی انجام شد.