اپراتور برتر شدیم چون ...

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

اپراتور برتر شدیم چون ...

  • 4
  • 1

 

اپراتور برتر شدیم چون ...

>

اپراتور برتر شدیم چون ...

در ابتدای سال جاری، پس از اعلام نتایج ارزابی CRA سال 95 و کسب رتبه ی برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور توسط شرکت آسیاتک، به جهت افزایش درصد رضایت کارکنان و میزان مشارکت آن ها در پروژه های فرهنگی مسابقه ای با عنوان « اپراتور برتر شدیم چون ...» طرح ریزی و اجرا گردید.

اپراتور برتر شدیم چون ...
اپراتور برتر شدیم چون ...
Product rating: 4.5 out of 5 with 5372 ratings

در ابتدای سال جاری، پس از اعلام نتایج ارزابی CRA سال 95 و کسب رتبه ی برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور توسط شرکت آسیاتک، به جهت افزایش درصد رضایت کارکنان و میزان مشارکت آن ها در پروژه های فرهنگی مسابقه ای با عنوان « اپراتور برتر شدیم چون ...» طرح ریزی و اجرا گردید.