ارزیابی عملکرد

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

ارزیابی عملکرد

 

ارزیابی عملکرد

>

ارزیابی عملکرد

 • ارزيابي، سنجش و مستندسازي عملكرد مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركت ها

با هدف ارزيابي عملكرد و ارتقاء بهره وري مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركتهاي زير مجموعه، در قالب فرآيندي نظام مند و يكپارچه عملكرد شركتها به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد:

 • ارزيابي عملكرد سالانه (مجامع عمومي عادي ساليانه)
 • ارزيابي عملكرد و كنترل بودجه اي ادواري (در مقاطع 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه)
 • ارزيابي ادواري بر اساس شاخص ها و اهداف تخصصي ابلاغي (اهداف مالي و استراتژيك ابلاغي)
 • و ...

بازخورد و نتايج ارزيابي ها، تكاليف و توافقات مديريتي مربوطه به صورت مستند تهيه و به مبادي ذيربط ابلاغ مي گردد.

 • ارزيابي، سنجش و مستندسازي اثر بخشي تصميمات هيات مديره شركت ها

با هدف ارزيابي و سنجش اثر بخشي تصميمات هيات مديره، در قالب فرآيندي مشخص تمامي صورتجلسات هيات مديره شركتهاي زير مجموعه به صورت مستمر و ماهيانه، با بهره گيري از شاخص هاي مشخص و استاندارد مورد پايش و تحليل قرار گرفته و باز خورد آن با هدف كيفي سازي تصميمات هيات مديره، به صورت مستند تهيه و ارائه مي گردد.
با توجه به وظايف هيات مديره و در راستاي الزامات قانون تجارت، اساسنامه شركتها و دستورالعمل حاكميت شركتي، ضوابط و نحوه تشكيل جلسات به كليه شركتهاي زير مجموعه ابلاغ شده و رعايت آن به صورت مستمر مورد پايش قرار مي گيرد. 

ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد
Product rating: 4.5 out of 5 with 1197 ratings
 • ارزيابي، سنجش و مستندسازي عملكرد مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركت ها

با هدف ارزيابي عملكرد و ارتقاء بهره وري مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركتهاي زير مجموعه، در قالب فرآيندي نظام مند و يكپارچه عملكرد شركتها به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد:

 • ارزيابي عملكرد سالانه (مجامع عمومي عادي ساليانه)
 • ارزيابي عملكرد و كنترل بودجه اي ادواري (در مقاطع 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه)
 • ارزيابي ادواري بر اساس شاخص ها و اهداف تخصصي ابلاغي (اهداف مالي و استراتژيك ابلاغي)
 • و ...

بازخورد و نتايج ارزيابي ها، تكاليف و توافقات مديريتي مربوطه به صورت مستند تهيه و به مبادي ذيربط ابلاغ مي گردد.

 • ارزيابي، سنجش و مستندسازي اثر بخشي تصميمات هيات مديره شركت ها

با هدف ارزيابي و سنجش اثر بخشي تصميمات هيات مديره، در قالب فرآيندي مشخص تمامي صورتجلسات هيات مديره شركتهاي زير مجموعه به صورت مستمر و ماهيانه، با بهره گيري از شاخص هاي مشخص و استاندارد مورد پايش و تحليل قرار گرفته و باز خورد آن با هدف كيفي سازي تصميمات هيات مديره، به صورت مستند تهيه و ارائه مي گردد.
با توجه به وظايف هيات مديره و در راستاي الزامات قانون تجارت، اساسنامه شركتها و دستورالعمل حاكميت شركتي، ضوابط و نحوه تشكيل جلسات به كليه شركتهاي زير مجموعه ابلاغ شده و رعايت آن به صورت مستمر مورد پايش قرار مي گيرد.