میزان رضایتمندی

میزان رضایتمندی میزان رضایتمندی
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

میزان رضایتمندی

میزان رضایتمندی

نظر/امتیاز شما پس از ورود به حساب کاربری اعمال خواهد شد.

* شماره خط ADSL    
نوع سرویس در حال حاضر    
* نام شخص حقیقی / حقوقی    
* میزان رضایتمندی از تنوع خدمات
عالی    
خوب    
متوسط    
ضعیف    
خیلی ضعیف    
   
* میزان سهولت برقراری ارتباط و دسترسی به سامانه مشترکین (CRM)
عالی    
خوب    
متوسط    
ضعیف    
خیلی ضعیف    
   
* میزان رضایت از تعرفه ها و نحوه قیمت گذاری
عالی    
خوب    
متوسط    
ضعیف    
خیلی ضعیف    
   
* میزان رضایت از سهولت و دسترسی به پشتیبانی
عالی    
خوب    
متوسط    
ضعیف    
خیلی ضعیف    
   
* میزان رضایت از نحوه پاسحگویی و پشتیبانی
عالی    
خوب    
متوسط    
ضعیف    
خیلی ضعیف    
   
* میزان رضایت از کیفیت خدمات خریداری شده
عالی    
خوب    
متوسط    
ضعیف    
خیلی ضعیف    
   
* میزان رضایت از نحوه اطلاع رسانی فروش و پشتیبانی
عالی    
خوب    
متوسط    
ضعیف    
خیلی ضعیف    
   
* میزان رضایت از نحوه اطلاع رسانی در وب سایت
عالی    
خوب    
متوسط    
ضعیف    
خیلی ضعیف    
   
سرعت عمل و نحوه پاسخگویی کارکنان آسیاتک
عالی    
خوب    
متوسط    
ضعیف    
خیلی ضعیف    
   
رتبه پیشنهادی شما در معرفی آسیاتک به دوستان و آشنایان
عالی    
خوب    
متوسط    
ضعیف    
خیلی ضعیف    
   
نظرات و پیشنهادات    
*کد امنیتی:   تازه سازی