دانش تامین کنندگان

دانش تامین کنندگان دانش تامین کنندگان
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

دانش تامین کنندگان

  • 3
  • 4
  • 2
  • 1

دانش تامین کنندگان

جزئیات تجربه
نوع تجربه :
عنوان اولیه تجربه :
0
حوزه دانشی مرتبط با تجربه
حوزه شبکه :
تجهیزات شبکه وایرلس
   
تجهیزات شبکه Wired
   
تکنولوژی های انتقال اطلاعات
   
آخرین تغییرات در حوزه انتقال اطلاعات و Data Center
   
تکنولوژی های مربوط به Core و Back bone در شبکه های بزرگ
       
حوزه نرم افزار :
جدیدترین تکنولوژی های طراحی و استفاده از پایگاه داده در تهیه نرم افزار
       
حوزه توسعه :
نحوه انتقال داده در شبکه های موبایل
       
حوزه تعالی و سیستم های مدیریتی :
آخرین تغییرات در مدل های بین المللی و ملی در حوزه سیستم های مدیریت و تعالی
       
1
مشخصات تکمیلی
نام تامین کننده :
نام ثبت کننده تجربه :
تاریخ ثبت تجربه :
نام ساير همكاران و درصد مشاركت (در صورت مشارکت) :
دستاورد به کارگیری تجربه :
ماهیت تجربه ناموفق :
رویداد یا مشکل منجر به کسب و رخ دادن تجربه موفق/ناموفق :
مراجع الگوبرداري تجربه موفق/ناموفق :
شرح پیشنهادات :
مراجع و مستندات و پیوست :
(منظور درج اسنادی است كه به استفاده بهتر از تجربه موفق كمك مي‌كند)
2