مطالب مرتبط

آموزش مجازی (E-Learning)

منظور از e-Learning یا آموزش الکترونیکی، بطور کلی بهره گیری از سیستم های الکترونیکی، مثل کامپیوتر، اینترنت، CD های Multimedia ، نشریه های الکترونیکی و خبرنامه های مجازی  نظایر این ها  از طریق اینترنت است که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه جویی در وقت و هزینه و ضمنا یادگیری بهتر و آسانتر.

جهت ثبت نام به سایت http://www.mehrpouyan.com مراجعه نمایید.

تلفن تماس: 4-22762092

 


دپارتمان کامپیوتر

دوره

طول دوره

شهریه (ریال)

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

CompTia - Network Plus

30 ساعت

1.200.000

100% ویژه مشترکین آسیاتک

0

600.000

MCITP - Windows 7

60 ساعت

2.450.000

30% ویژه مشترکین آسیاتک

1.715.000

1.470.000

MCITP - Windows Server 2008 Application Infrastructure

60 ساعت

2.640.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

2.244.000

1.584.000

MCITP - Windows Server 2008 Network Infrastructure

65 ساعت

2.950.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

2.507.500

1.770.000

 

دوره

طول دوره

شهریه (ریال)

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

MCITP - Windows Server 2008 Active Directory

60 ساعت

2.900.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

2.465.000

1.740.000

MCITP - Windows Server 2008 Enterprise Administrator

42 ساعت

2.300.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

1.955.000

1.380.000

TMG 2010

54 ساعت

3.200.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

2.720.000

1.920.000

Exchange Server 2010

60 ساعت

3.600.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

3.060.000

2.160.000

 

دوره

طول دوره

شهریه (ریال)

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

دوره تخصصی ضد هک CEH

40 ساعت

3.200.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

2.720.000

1.920.000

Security Plus

40 ساعت

2.000.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

1.700.000

1.200.000

 

دوره

طول دوره

شهریه (ریال)

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

CCNA

60 ساعت

3.500.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

2.975.000

2.100.000

CCNA Security

50 ساعت

3.800.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

3.230.000

2.280.000

CCNP Route

60 ساعت

3.800.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

3.230.000

2.280.000

CCNP Switch

50 ساعت

3.800.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

3.230.000

2.280.000

CCNP Tshoot

50 ساعت

3.800.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

3.230.000

2.280.000

 

دوره

طول دوره

شهریه (ریال)

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

Virtualization I

35 ساعت

3.500.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

2.975.000

2.100.000

MCITP عملی

60 ساعت

2.700.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

2.295.000

1.620.000

Upgrade MCSE 2003 to MCITP 2008

60 ساعت

2.700.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

2.295.000

1.620.000

 

دوره

طول دوره

شهریه (ریال)

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

اتومسیون اداری پایه ICDL 1

72 ساعت

1.580.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

1.343.000

948.000

اتوماسیون اداری پیشرفته ICDL 2

65 ساعت

1.680.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

1.428.000

1.008.000

 

دوره

طول دوره

شهریه (ریال)

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

Webmaster - CIW

90 ساعت

3.600.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

3.060.000

2.160.000

 

دوره

طول دوره

شهریه (ریال)

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

اصول برنامه نویسی با C#.net

20 ساعت

1.000.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

850.000

600.000

.net Framwork foundation C#

51 ساعت

2.550.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

2.167.500

1.530.000

SQl server 2008 

48 ساعت

2.400.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

2.040.000

1.440.000

Windows form Application C#

51 ساعت

2.550.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

2.167.500

1.530.000

ASP.net Application

60 ساعت

3.000.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

2.550.000

1.800.000

 

دپارتمان زبان

دوره

طول دوره

شهریه (ریال(

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

Intro. A

30 ساعت

650.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

520.000

455.000

Intro. B

30 ساعت

650.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

520.000

455.000

Intro. C

30 ساعت

650.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

520.000

455.000

Intro. D

30 ساعت

650.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

520.000

455.000

 

دوره

طول دوره

شهریه (ریال(

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

I.A

30 ساعت

680.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

544.000

476.000

I.B

30 ساعت

680.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

544.000

476.000

I.C

30 ساعت

680.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

544.000

476.000

I.D

30 ساعت

680.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

544.000

476.000

 

دوره

طول دوره

شهریه (ریال)

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

II.A

30 ساعت

700.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

560.000

490.000

II.B

30 ساعت

700.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

560.000

490.000

II.C

30 ساعت

700.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

560.000

490.000

II.D

30 ساعت

700.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

560.000

490.000

 

دوره

طول دوره

شهریه (ریال)

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

III.A

30 ساعت

750.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

600.000

525.000

III.B

30 ساعت

750.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

600.000

525.000

III.C

30 ساعت

750.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

600.000

525.000

III.D

30 ساعت

750.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

600.000

525.000

 

دوره

طول دوره

شهریه (ریال)

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

P.I.A

34 ساعت

860.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

688.000

602.000

P.I.B

34 ساعت

860.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

688.000

602.000

P.I.C

34 ساعت

860.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

688.000

602.000

P.I.D

34 ساعت

860.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

688.000

602.000

 

دوره

طول دوره

شهریه (ریال(

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

P.II.A

34 ساعت

900.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

720.000

630.000

P.II.B

34 ساعت

900.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

720.000

630.000

P.II.C

34 ساعت

900.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

720.000

630.000

P.II.D

34 ساعت

900.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

720.000

630.000

 

دوره

طول دوره

شهریه (ریال)

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

Etymology 1

30 ساعت

850.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

680.000

595.000

Etymology 2

30 ساعت

850.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

680.000

595.000

Business English 1

40 ساعت

1.200.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

960.000

840.000

Business English 2

40 ساعت

1.200.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

960.000

840.000

 

دوره

طول دوره

شهریه (ریال(

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

General IELTS

84 ساعت

4.200.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

3.360.000

2.940.000

Academic IELTS

84 ساعت

5.000.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

4.000.000

3.500.000

TOEFL شامل 3 دوره

60 ساعت

2.000.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

1.600.000

1.400.000

FCE شامل 4 دوره

60 ساعت

2.000.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

1.600.000

1.400.000

GRE I

35 ساعت

2.500.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

2.000.000

1.750.000

GRE II

35 ساعت

2.500.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

2.000.000

1.750.000

 

دوره

طول دوره

شهریه (ریال)

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

مکالمه Elementary

14 ساعت

400.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

320.000

280.000

مکالمه Pre-Intermediate

14 ساعت

400.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

320.000

280.000

مکالمه Intermediate

14 ساعت

420.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

336.000

294.000

مکالمه Upper Intermediate

14 ساعت

450.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

360.000

315.000

مکالمه Advanced

40 ساعت

900.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

720.000

630.000

 

دوره

طول دوره

شهریه (ریال)

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

دوره فشرده از ابتدایی تا متوسطه

4.5 ماه، 4 جلسه 3 ساعته در هفته

1.180.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

944.000

826.000

دوره IELTS فشرده 1

1.5 ماه، 4 جلسه 3 ساعته در هفته

1.300.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

1.040.000

910.000

دوره IELTS فشرده 2

1.5 ماه، 2 جلسه 3 ساعته در هفته

1.300.000

20% ویژه مشترکین آسیاتک

1.040.000

910.000

 

دپارتمان هنر و معماری

دوره

طول دوره

شهریه (ریال)

تخفیف

شهریه پس از تخفیف

شهریه دوره های آنلاین

دوره ترمیک معماری

4 ترم

ساعتی 32.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

ساعتی 27.000

-

دوره ترمیک معماری داخلی (دکوراسیون داخلی)

4 ترم

ساعتی 32.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

ساعتی 27.000

-

دوره ترمیک طراحی لباس و پارچه

3 ترم

ساعتی 32.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

ساعتی 27.000

-

دوره طراحی زیور آلات و جواهر

48 ساعت

2.400.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

2.040.000

-

نقاشی رنگ روغن و سیاه قلم

48 ساعت

1.800.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

1.530.000

-

اتوکد 3D , 2D

70 ساعت

2.240.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

1.904.000

-

3D MAX + V-RAY

70 ساعت

2.240.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

1.904.000

-

Photoshop

70 ساعت

2.240.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

1.904.000

-

چاپ و نقاشی روی پارچه

50 ساعت

2.000.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

1.700.000

-

پتینه

30 ساعت

960.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

816.000

-

اسکیس و راندو تخصصی

70 ساعت

2.240.000

15% ویژه مشترکین آسیاتک

1.904.000

-