تعرفه های اینترنت پرسرعت +ADSL2 آسیاتک


عنوان سرويس

قيمت 1 ماه -ریال

قيمت 3 ماه - ریال

قيمت 6 ماه - ریال

قيمت 12 ماه - ریال

 

اینترنت پرسرعت شهاب 02 گیگ در ماه

240,000

- -

-

اینترنت پرسرعت شهاب 02 گیگ در ماه (4 تا 10 صبح نامحدود) 290,000 - - -
اینترنت پرسرعت شهاب 04 گیگ در ماه  290,000 - - -

اینترنت پرسرعت شهاب 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

340,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت شهاب 10 گیگ در ماه 420,000 - - -
اینترنت پرسرعت شهاب 20 گیگ در ماه 600,000 - - -
اینترنت پرسرعت شهاب 40 گیگ در ماه 930,000 - - -

اینترنت پرسرعت شهاب 200 گیگ در ماه

3,000,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت شهاب 30 گیگ در 3ماه 

-

1,210,000

-

-

اینترنت پرسرعت شهاب 12 گیگ در6 ماه 

-

-

1,000,000

-

اینترنت پرسرعت شهاب 60 گیگ در 6ماه

-

-

2,310,000

-

اینترنت پرسرعت شهاب 120 گیگ در 12ماه - - -

 4,300,000

اینترنت پرسرعت شهاب 300 گیگ در 12ماه (2 تا 8 صبح رایگان) - - - 7,170.000
 

اینترنت پرسرعت کهکشان 02 گیگ در ماه 220,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود) 270,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 04 گیگ در ماه 265,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود) 315,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 10 گیگ در ماه 400,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 10 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود) 450,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 18 گیگ در 6 ماه - - 735,000 -
اینترنت پرسرعت کهکشان 48 گیگ در 12 ماه - - - 3,120,000
 

اینترنت پرسرعت کولاک 02 گیگ در ماه 200,000 - - -

اینترنت پرسرعت کولاک 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

250,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 04 گیگ در ماه

239,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

289,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 10 گیگ در ماه

379,000 -

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 30 گیگ در ماه

739,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 60 گیگ در ماه

1,190,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 60 گیگ در 3 ماه(2 تا 8 صبح نامحدود)

-

1,710,000

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 24 گیگ در 6ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

1,728,000

-
اینترنت پرسرعت کولاک 120 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

3,264,000

-

اینترنت پرسرعت کولاک 24 گیگ در 12ماه

-

-

-

1,680,000

اینترنت پرسرعت کولاک 180 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود) - - - 5,420,000
 

اینترنت پرسرعت کیمیا 02 گیگ در ماه

140,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)  190,000 - - -

اینترنت پرسرعت کیمیا 04 گیگ در ماه

192,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 04 گیگ در ماه(2 تا 8 صبح نامحدود)

242,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 10گیگ در ماه

319,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 30 گیگ در ماه

659,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 12 گیگ در 3ماه(2 تا 8 صبح نامحدود)

-

726,000

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 12 گیگ در6 ماه(2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

1,120,000

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 24گیگ در12 ماه

-

-

-

1,320,000

اینترنت پرسرعت کیمیا 60 گیگ در 12ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

-

2,756,000

 

اینترنت پرسرعت چابک 02 گیگ در ماه 

120,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چابک 02 گیگ در ماه   ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

170,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چابک 04 گیگ در ماه 155,000 - - -
اینترنت پرسرعت چابک 04 گیگ در ماه   ( 2 تا 8 صبح نامحدود) 205,000      

اینترنت پرسرعت چابک 06 گیگ در ماه

209,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چابک 20 گیگ در ماه

484,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چابک 12 گیگ در 3ماه

-

510,000

-

-

 اینترنت پرسرعت چابک 24 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

730,000

-

-

اینترنت پرسرعت چابک 60 گیگ در 6ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

1,858,000

-

اینترنت پرسرعت چابک 12 گیگ در6 ماه   ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

- - 1,000,000

-

اینترنت پرسرعت چابک 24گیگ در12 ماه       1,229,000

اينترنت پرسرعت چابک 60 گيگ در 12ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

-

2,648,000
 

اینترنت پرسرعت چلچله 02 گیگ در ماه

100,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چلچله 03 گیگ در ماه 130,000 - - -

اینترنت پرسرعت چلچله 03 گیگ در ماه  ( 8 تا 10 صبح نامحدود)

180,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چلچله 04 گیگ در ماه

150,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چلچله 04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

200,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چلچله 12 گیگ در3 ماه( 2 تا 8 صبح نامحدود) - 600,000 - -

اینترنت پرسرعت چلچله 12 گیگ در 6ماه

-

-

510,000

-

اینترنت پرسرعت چلچله 24 گیگ در6 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

1,174,000

-

اینترنت پرسرعت چلچله 24 گیگ در12 ماه

-

-

-

990,000

اینترنت پرسرعت چلچله 48 گیگ در12 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

-

1,668,000
 

اینترنت پرسرعت چالاک 02 گیگ در ماه

85,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چالاک 02 گیگ در ماه( 2 تا 8 صبح نامحدود)

135,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چالاک 04 گیگ در ماه

137,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چالاک 04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

187,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چالاک 18 گیگ در 3 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - 550,000 - -

اینترنت پرسرعت چالاک 18 گیگ در 6ماه    ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

954,000

-

اینترنت پرسرعت چالاک 24 گیگ در 12 ماه 

-

-

-

860,000

اینترنت پرسرعت چالاک 24 گیگ در 12 ماه  ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

-

1,388,000

 

 

اینترنت پرسرعت حامی 02 گیگ در ماه 75,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت حامی 02 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

125,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت حامی 04 گیگ در ماه

127,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت حامی 04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

177,000

-

-

-

 اینترنت پرسرعت حامی 06 گیگ در3 ماه

- 225,000 - -

اینترنت پرسرعت حامی 06 گیگ در3 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

375,000

-

-

اینترنت پرسرعت حامی 18گیگ در 3ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

- 510,000 - -
اینترنت پرسرعت حامی 12 گیگ در 6ماه - - 450,000 -
اینترنت پرسرعت حامی 12 گیگ در 6ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - - 730,000 -
اینترنت پرسرعت حامی 18 گیگ در 6 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - - 899,000 -
اینترنت پرسرعت حامی 24گیگ در 12 ماه - - - 790,000
اینترنت پرسرعت حامی 24 گیگ در 12 ماه ( 2 تا 8صبح نامحدود) - - - 1,318,000
 
 • برای مشاهده جزئیات تعرفه اینجا کلیک کنید.
 • قیمت ها به ریال محاسبه شده است.
 • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • طبق مصوبه شماره 1 جلسه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی، و با رعایت بند2و3 مصوبه 237 (هزینه ارسال (Send) در صورت حساب مشترکین محاسبه نخواهد شد.) بدست آمده است. حداکثر ضریب اشتراک سرویس ها 1 به 8 می باشد.
 • در سرویس های  بیش از یکماه چنانچه حجم پایه هر ماه به اتمام برسد در جهت افزایش رفاه مشترک ، به صورت خودکار ترافیک ماه های آینده توسط سرویس دهنده برای مصرف در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت  تا اختلالی در استفاده از سرویس پیش نیاید.محاسبه قیمت سرویس های بلندمدت بصورت ضریبی از سرویس های یکماهه می باشد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت انتقال داده های آسیاتک، مطابق ضوابط مصوب شده (در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  شرکت آسیاتک بر اساس مصوبه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL2 در کل کشور

  شرح پارامتر

  مقدار تعهد آسیاتک

  مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

  3%

  مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

  150 میلی ثانیه

  مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم-پارامتر c

  0.125

  میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

  72 ساعت

   
 • هزینه نصب 15.000 تومان طبق مصوبه 223 و هزینه رانژه 5.000 تومان طبق مصوبه 152 که با اجرای مصوبه 230 قیمت رانژه 12.000 تومان دریافت خواهد شد.
 • در محاسبه سرویس هایی که دارای ویژگی 2 تا 8 صبح نامحدود  می باشند، بطور میانگین از 4.000 تومان تا  5،000 تومان در هر ماه به سرویس  های دارای این ویژگی اضافه شده است.
 • حداقل حجم دانلود در این بازه به میزان حجم روزانه سرویس های دارای این ویژگی می باشد.


خرید مودم

 

 • مسیر ارتباطی سامانه امور مشترکین آسیاتک جهت انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام و تمدید سرویس www.1544.ir می باشد.
 • ضریب دسترسی، مشخص کننده امکان دسترسی مشتری به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه شرکت انتقال داده های آسیاتک با توجه به پارامترهای مندرج در SLA می باشد.درضمن جهت محاسبه غرامت و جریمه براساس ضریب عدم دسترسی (k)مندرج در SLA  رفتار خواهدشد .
 • بهره گیری مناسب و کامل  از سرویس های  با سرعت بالا مثل کیمیا، کولاک، کهکشان و شهاب مستلزم کیفیت مناسب خط تلفن مشترک می باشد.
 • سرویس های نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گردد.در ضمن این مقادیر به صورت روزشمار محاسبه می شوند.
 • برای مشاهده قرارداد اشتراک خدمات ADSL اینجا را کلیک نمایید.

عنوان سرويس

قيمت 1 ماه -ریال

قيمت 3 ماه - ریال

1Mbps

سرویس چابک غیرحجمی 17گیگ در ماه(حجم بین الملل)

250,000

-

سرویس چابک غیرحجمی 51گیگ در3 ماه( حجم بین الملل) - 750,000
 

2Mbps

سرویس کیمیا غیرحجمی 25گیگ در ماه( حجم بین الملل) 400,000 -

سرویس کیمیا غیرحجمی 75گیگ در3 ماه( حجم بین الملل)

-

1,200,000

 

4Mbps

سرویس کولاک غیرحجمی 33گیگ در ماه( حجم بین الملل)

600,000

-

سرویس کولاک غیرحجمی 99گیگ در3 ماه( حجم بین الملل)

-

1,800,000
 

8Mbps

سرویس کهکشان غیرحجمی 50 گیگ در ماه( حجم بین الملل)

1,000,000

-

سرویس کهکشان غیرحجمی 150گیگ در3 ماه( حجم بین الملل) - 3,000,000
 
 • برای مشاهده جزئیات تعرفه اینجا کلیک کنید.
 • قیمت ها به ریال محاسبه شده است.
 • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • طبق مصوبه شماره 1 جلسه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی، و با رعایت بند2و3 مصوبه 237 (هزینه ارسال (Send) در صورت حساب مشترکین محاسبه نخواهد شد.) بدست آمده است. حداکثر ضریب اشتراک سرویس ها 1 به 8 می باشد.
 • در سرویس های  بیش از یکماه چنانچه حجم پایه هر ماه به اتمام برسد در جهت افزایش رفاه مشترک ، به صورت خودکار ترافیک ماه های آینده توسط سرویس دهنده برای مصرف در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت  تا اختلالی در استفاده از سرویس پیش نیاید.محاسبه قیمت سرویس های بلندمدت بصورت ضریبی از سرویس های یکماهه می باشد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت انتقال داده های آسیاتک، مطابق ضوابط مصوب شده (در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  شرکت آسیاتک بر اساس مصوبه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL2 در کل کشور

  شرح پارامتر

  مقدار تعهد آسیاتک

  مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

  3%

  مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

  150 میلی ثانیه

  مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم-پارامتر c

  0.125

  میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

  72 ساعت

   
 • هزینه نصب 15.000 تومان طبق مصوبه 223 و هزینه رانژه 5.000 تومان طبق مصوبه 152 که با اجرای مصوبه 230 قیمت رانژه 12.000 تومان دریافت خواهد شد.
 • در محاسبه سرویس هایی که دارای ویژگی 2 تا 8 صبح نامحدود  می باشند، بطور میانگین از 4.000 تومان تا  5،000 تومان در هر ماه به سرویس  های دارای این ویژگی اضافه شده است.
 • حداقل حجم دانلود در این بازه به میزان حجم روزانه سرویس های دارای این ویژگی می باشد.


خرید مودم

 

 • مسیر ارتباطی سامانه امور مشترکین آسیاتک جهت انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام و تمدید سرویس www.1544.ir می باشد.
 • ضریب دسترسی، مشخص کننده امکان دسترسی مشتری به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه شرکت انتقال داده های آسیاتک با توجه به پارامترهای مندرج در SLA می باشد.درضمن جهت محاسبه غرامت و جریمه براساس ضریب عدم دسترسی (k)مندرج در SLA  رفتار خواهدشد .
 • بهره گیری مناسب و کامل  از سرویس های  با سرعت بالا مثل کیمیا، کولاک، کهکشان و شهاب مستلزم کیفیت مناسب خط تلفن مشترک می باشد.
 • سرویس های نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گردد.در ضمن این مقادیر به صورت روزشمار محاسبه می شوند.
 • برای مشاهده قرارداد اشتراک خدمات ADSL اینجا را کلیک نمایید.
 

عنوان سرويس

قيمت 1 ماه -ریال

قيمت 3 ماه - ریال

قيمت 6 ماه - ریال

قيمت 12 ماه - ریال

اینترنت پرسرعت نامحدود برنزی  از 128 تا 1024 کیلوبیت با امکان تبادل حداقل 15گیگ درماه

260,000

756,600

1,466,400

2,870,400

اینترنت پرسرعت نامحدود نقره ای از 512  تا 2048 کیلوبیت با امکان تبادل حداقل 36گیگ درماه 540,000 1,571,400 3,045,600 5,961,600
اینترنت پرسرعت نامحدود طلایی از 1536  تا 4096 کیلوبیت با امکان تبادل حداقل 180گیگ درماه 1,990,000 5,790,900 11,223,600 21,969,600

 

 • رای مشاهده جزئیات تعرفه اینجا کلیک کنید.
 • قیمت ها به ریال محاسبه شده است.
 • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • طبق مصوبه شماره 1 جلسه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی، و با رعایت بند2و3 مصوبه 237 (هزینه ارسال (Send) در صورت حساب مشترکین محاسبه نخواهد شد.) بدست آمده است. حداکثر ضریب اشتراک سرویس ها 1 به 8 می باشد.
 • در سرویس های  بیش از یکماه چنانچه حجم پایه هر ماه به اتمام برسد در جهت افزایش رفاه مشترک ، به صورت خودکار ترافیک ماه های آینده توسط سرویس دهنده برای مصرف در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت  تا اختلالی در استفاده از سرویس پیش نیاید.محاسبه قیمت سرویس های بلندمدت بصورت ضریبی از سرویس های یکماهه می باشد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت انتقال داده های آسیاتک، مطابق ضوابط مصوب شده (در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  شرکت آسیاتک بر اساس مصوبه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL2 در کل کشور

  شرح پارامتر

  مقدار تعهد آسیاتک

  مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

  3%

  مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

  150 میلی ثانیه

  مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم-پارامتر c

  0.125

  میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

  72 ساعت

   
 • هزینه نصب 15.000 تومان طبق مصوبه 223 و هزینه رانژه 5.000 تومان طبق مصوبه 152 که با اجرای مصوبه 230 قیمت رانژه 12.000 تومان دریافت خواهد شد.
 • در محاسبه سرویس هایی که دارای ویژگی 2 تا 8 صبح نامحدود  می باشند، بطور میانگین از 4.000 تومان تا  5،000 تومان در هر ماه به سرویس  های دارای این ویژگی اضافه شده است.
 • حداقل حجم دانلود در این بازه به میزان حجم روزانه سرویس های دارای این ویژگی می باشد.


خرید مودم

 

 • مسیر ارتباطی سامانه امور مشترکین آسیاتک جهت انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام و تمدید سرویس www.1544.ir می باشد.
 • ضریب دسترسی، مشخص کننده امکان دسترسی مشتری به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه شرکت انتقال داده های آسیاتک با توجه به پارامترهای مندرج در SLA می باشد.درضمن جهت محاسبه غرامت و جریمه براساس ضریب عدم دسترسی (k)مندرج در SLA  رفتار خواهدشد .
 • بهره گیری مناسب و کامل  از سرویس های  با سرعت بالا مثل کیمیا، کولاک، کهکشان و شهاب مستلزم کیفیت مناسب خط تلفن مشترک می باشد.
 • سرویس های نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گردد.در ضمن این مقادیر به صورت روزشمار محاسبه می شوند.
 • برای مشاهده قرارداد اشتراک خدمات ADSL اینجا را کلیک نمایید.

عنوان سرويس

شماره مجوز

ثبت نام / تمدید

ساعت رایگان

سرعت

زمان ارائه طرح

حجم

مدت زمان

قیمت (ریال)

عصرانه آسیاتکی           102/5923         ثبت نام اولیه / تمدید 16 الی 20 128 تا 16 مگ از 1 آبان الی 30 دی 100 گیگ + 265 گیگ هدیه  18 ماه 990،000
اینترنت پرسرعت المپیک 2016 102/6585 ثبت نام اولیه - از 128 تا 10 مگ

از 16 مرداد الی 30 دی

6گیگ

12 ماه

60.000

اینترنت پر سرعت 90 گیگ 102/6585 ثبت نام اولیه/ تمدید - از 128 تا 6 مگ

از 16 مرداد الی 30 دی

90گیگ

3 ماه

666.000

سرویس جشنواره پاییزه

(تمدید شد)

102/6585 ثبت نام اولیه 2 تا 8 صبح نیم بها از 128 تا 6 مگ

از 16 مرداد الی 30 دی

24گیگ

12 ماه

440.000

فروش ویژه dsl box

جهت مشاهده بسته های اینترنت پر سرعت فوری اینجا را کلیک کنید

میزان هزینه حجم (ترافیک) اضافه :

میزان ترافیک  نیم گیگ 1G≤3 3<G≤10 11<G≤30 G>30
قیمت هر گیگ 15,000 30,000 22,000 18,000 15,000
    - تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و  مابقی مطابق تعرفه سطح دوم تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و  بیش از 3 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و مابقی مطابق تعرفه سطح سوم تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و  بیش از 3 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و بیش از 10 تا 30 گیگابایت مطابق تعرفه سطح سوم و مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم

 

 • قیمت ها به ریال محاسبه شده است .
 • هزینه مالیات ارزش افزوده در سامانه امورمشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • با توجه به اینکه  تعرفه نهایی سرویس ها از ترکیب قیمت پایه و قیمت پلکانی ترافیک، و کمتر از سقف تعرفه ها ، تدوین شده است.لذا موضوع افزودن حجم به ترافیک خریداری شده ، در داخل قیمتها لحاظ گردیده است.
*جدول معرفی سرویس ها بر اساس پهنای باند اختصاص یافته و نحوه تبدیل پهنای باند خریداری شده از بیت به بایت مطابق مصوبه 181 سازمان تنظیم مقررات
 

نام سرویس

سرعت اسمی به بیت

سرعت به بایت

حداقل

حداکثر

حامی

128Kb

16KB

2KB

16KB

چالاک

256Kb

32KB

4KB

32KB

چلچله

512Kb

64KB

8KB

64KB

چابک

1024Kb

128KB

16KB

128KB

کیمیا

2048Kb

256KB

32KB

256KB

کولاک

4096Kb

512KB

64KB

512KB

شهاب

10240Kb

1280KB

160KB

1280KB

 • به ازای هر IP ثابت ماهیانه 50.000 ریال محاسبه می گردد.
 • IP اختصاصی به صورت تک IP و یا 4، 8 و 16 تایی قابل ارائه می باشد.
 • دستگاه تلفن خود را از پریز تلفن جدا کنید.
 • اسپلیتر را از قسمت Lineمانند شکل زیر به پریز تلفن وصل نمایید.
 • دستگاه گوشی تلفن خود را به خروجی Phoneاسپلیتر متصل کنید.
 • مودم خود را به خروجی Modemاسپلیتر متصل نمایید.
 • مودم را نیز با توجه به نوع آن (LANیا USB) به سیستم خود (پورت LANیا پورت USBسیستم ) وصل کنید.

یکی از ویژگی های مودم های ADSL،تقسیم طیف فرکانسی یک خط تلفن به دو بخش مستقل با مشخصات متمایز می باشد که این دو بخش به مکالمات تلفنی (POTS) و تبادل دیتا اختصاصی دارند. به این ترتیب کاربران اداری دارنده مودم های ADSLقادر به استفاده همزمان از خط تلفن خود خواهند بود، بدون آنکه اختلالی در فرایند ارسال و دریافت دیتا ایجاد کنند.
مودم های ADSL2، علاوه بر این،امکان برقراری ارتباطات صوتی از طریق تکنیکی موسوم به «صدای کانالیزه شده بر روی (CVODSL DSL) » را فراهم می کند.
.
با استفاده از تکنیک CVODSLصوت به صورت دست نخورده و بدون تبدیل باقی می ماند و سرویس دهنده قادر خواهد بود تا 4 خط تلفنی را بر روی یک خط ADSL2ایجاد کند.

استفاده dsl  و انتقال داده به كمك سيم هاي تلفن يكي از آسان ترين راههاي انتقال داده و دسترسي به شبكه جهاني است علاوه بر آن مي توان به خدمات ديگري اعم از انتقال صوت ، انتقال تصوير ، ويديو كنفرانس و تلويزيون اينترتي بهره جست .

نکته :در شرایطی که از بیشتر از یک دستگاه تلفن روی خط ADSL  خود استفاده می کنید و یا  Caller IDجدا و یا دستگاه فکس روی خط ADSL  خود دارید، به ازای هر یک از این دستگاه ها حتما یک اسپلیتر جداگانه تهیه کنید و دستگاه مورد نظر را به خروجی phoneآن وصل نمائید.

توجه : دقت کنید که دوشاخه ای که سیم متصل شده به اسپلیتر از طریق آن به پریز تلفن وصل می شود، دارای کیت ضد برق نباشد. در چنین شرایطی تنها هنگامی که تلفن مشغول است(مثل هنگامی که گوشی تلفن را برداشته اید) اتصال شما به اینترنت برقرار است. این نوع دو شاخه را با دوشاخه معمولی تعویض کنید و همچنین در صورتی که از صفربند تلفن استفاده می کنید آن را حتما بعد از اسپلیتر و به قسمت Phoneآن وصل نمائید.