تعرفه های اینترنت پرسرعت +ADSL2 آسیاتک

اینترنت، اینترنت پرسرعت، اینترنت پرسرعت adsl2+، ای دی اس ال تعرفه های اینترنت آسیاتک برترین ارائه کننده خدمات اینترنت پرسرعت adsl2+، ای دی اس ال در جداول مربوطه ذکر ده است .
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

تعرفه های اینترنت پرسرعت +ADSL2 آسیاتک

تعرفه های اینترنت پرسرعت +ADSL2 آسیاتک

>

تعرفه های اینترنت پرسرعت +ADSL2 آسیاتک


تعرفه های اینترنت پرسرعت +ADSL2 آسیاتک
تعرفه های اینترنت پرسرعت +ADSL2 آسیاتک
Product rating: 4.5 out of 5 with 1345486 ratings


عنوان سرويس

قيمت 1 ماه - تومان

قيمت 3 ماه - تومان

قيمت 6 ماه - تومان

قيمت 12 ماه - تومان

متوسط هزینه برای هر ماه(به تومان)

 

 

اینترنت پرسرعت شهاب 02 گیگ در ماه 24,000 - -

-

24,000
اینترنت پرسرعت شهاب 04 گیگ در ماه 29,000 - - - 29,000
اینترنت پرسرعت شهاب 04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) 36,000 - - - 36,000
اینترنت پرسرعت شهاب 10 گیگ در ماه 44,000 -

-

-

44,000
اینترنت پرسرعت شهاب 10 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) 51,000 - - - 51,000
اینترنت پرسرعت شهاب 12 گیگ در 3 ماه   83,000 - - 27,667
اینترنت پرسرعت شهاب 30 گیگ در 3 ماه   115,000 - - 38,333
اینترنت پرسرعت شهاب 30 گیگ در3 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)   136,000 -

-

45,333
اینترنت پرسرعت شهاب 12 گیگ در 6 ماه

-

  130,000

-

21,667
اینترنت پرسرعت شهاب 24 گیگ در 6 ماه

-

- 160,000 - 26,667
اینترنت پرسرعت شهاب 60 گیگ در 6 ماه

-

-

208,000 - 34,667
اینترنت پرسرعت شهاب 60 گیگ در6 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - - 250,000 - 41,667
اینترنت پرسرعت شهاب 24 گیگ در 12 ماه - - - 257,000 21,417
اینترنت پرسرعت شهاب 48 گیگ در 12 ماه - - - 287,000 23,917
اینترنت پرسرعت شهاب 48 گیگ در12 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - - - 371,000 30,917
اینترنت پرسرعت شهاب 120 گیگ در 12 ماه - - - 381,000 31,750
اینترنت پرسرعت شهاب 120 گیگ در12 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - - - 465,000 38,750
   

 

اینترنت پرسرعت کهکشان 02 گیگ در ماه 22,000 - - - 22,000
اینترنت پرسرعت کهکشان 04 گیگ در ماه 27,000 - - - 27,000
اینترنت پرسرعت کهکشان 04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) 34,000 - - - 34,000
اینترنت پرسرعت کهکشان 10 گیگ در ماه 42,000 - - - 42,000
اینترنت پرسرعت کهکشان 10 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) 49,000 - - - 49,000
اینترنت پرسرعت کهکشان 12 گیگ در 3 ماه - 79,000 - - 26,333
اینترنت پرسرعت کهکشان 30 گیگ در 3 ماه - 109,000 - - 36,333
اینترنت پرسرعت کهکشان 30 گیگ در3 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - 130,000 - - 43,333
   

 

اینترنت پرسرعت کولاک  02 گیگ در ماه 20,000 - - - 20,000
اینترنت پرسرعت کولاک  04 گیگ در ماه 25,000

-

-

-

25,000
اینترنت پرسرعت کولاک  04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) 32,000

-

-

-

32,000
اینترنت پرسرعت کولاک  10 گیگ در ماه 40,000 -

-

-

40,000
اینترنت پرسرعت کولاک  10 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) 47,000 -

-

-

47,000
اینترنت پرسرعت کولاک  12 گیگ در 3 ماه   72,000 -

-

24,000
اینترنت پرسرعت کولاک  30 گیگ در 3 ماه   105,000

-

- 35,000
اینترنت پرسرعت کولاک  30 گیگ در3 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) -

126,000

-

-

42,000
اینترنت پرسرعت کولاک  12 گیگ در 6 ماه

-

-

108,000 - 18,000
اینترنت پرسرعت کولاک  24 گیگ در 6 ماه

-

-

138,000

-

23,000
اینترنت پرسرعت کولاک  60 گیگ در 6 ماه

-

-

186,000   31,000
اینترنت پرسرعت کولاک  60 گیگ در6 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - - 228,000   38,000
اینترنت پرسرعت کولاک  24 گیگ در 12 ماه       216,000 18,000
اینترنت پرسرعت کولاک  48 گیگ در 12 ماه       246,000 20,500
اینترنت پرسرعت کولاک  48 گیگ در12 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)       330,000 27,500
اینترنت پرسرعت کولاک  120 گیگ در 12 ماه       340,000 28,333
اینترنت پرسرعت کولاک  120 گیگ در12 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)       424,000 35,333
   

 

اینترنت پرسرعت کیمیا 02 گیگ در ماه 14,000

-

-

-

14,000
اینترنت پرسرعت کیمیا 04 گیگ در ماه 19,200 - - - 19,200
اینترنت پرسرعت کیمیا 04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) 26,200  

-

-

26,200
اینترنت پرسرعت کیمیا 10 گیگ در ماه 34,000

 

-

-

34,000
اینترنت پرسرعت کیمیا 10 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) 41,000  

-

-

41,000
اینترنت پرسرعت کیمیا 12 گیگ در 3 ماه   55,000  

-

18,333
اینترنت پرسرعت کیمیا 30 گیگ در 3 ماه

-

87,000

 

-

29,000
اینترنت پرسرعت کیمیا 30 گیگ در3 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

108,000

 

- 36,000
اینترنت پرسرعت کیمیا 12 گیگ در 6 ماه

-

-

76,000

 

12,667
اینترنت پرسرعت کیمیا 24 گیگ در 6 ماه

-

-

106,000

 

17,667
اینترنت پرسرعت کیمیا 60 گیگ در 6 ماه     154,000   25,667
اینترنت پرسرعت کیمیا 60 گیگ در6 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)     196,000   32,667
اینترنت پرسرعت کیمیا 24 گیگ در 12 ماه       155,000 12,917
اینترنت پرسرعت کیمیا 48 گیگ در 12 ماه       185,000 15,417
اینترنت پرسرعت کیمیا 48 گیگ در12 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)       269,000 22,417
اینترنت پرسرعت کیمیا 120 گیگ در 12 ماه       278,000 23,167
اینترنت پرسرعت کیمیا 120 گیگ در12 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)       362,000 30,167
   

 

اینترنت پرسرعت چابک 02 گیگ در ماه 12,000 - - - 12,000
اینترنت پرسرعت چابک 04 گیگ در ماه 17,000 - - - 17,000
اینترنت پرسرعت چابک 04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) 24,000 - - - 24,000
اینترنت پرسرعت چابک 06 گیگ در 3 ماه - 33,000 - - 11,000
اینترنت پرسرعت چابک 10 گیگ در ماه 32,000 - - - 32,000
اینترنت پرسرعت چابک 10 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) 39,000 - - - 39,000
اینترنت پرسرعت چابک 12 گیگ در 3 ماه - 49,000 - - 16,333
اینترنت پرسرعت چابک 30 گیگ در 3 ماه - 81,000

-

-

27,000
اینترنت پرسرعت چابک 30 گیگ در3 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - 102,000

-

-

34,000
اینترنت پرسرعت چابک 12 گیگ در 6 ماه - - 64,000 - 10,667
اینترنت پرسرعت چابک 24 گیگ در 6 ماه - - 95,000 - 15,833
اینترنت پرسرعت چابک 60 گیگ در 6 ماه -

-

143,800

-

23,967
اینترنت پرسرعت چابک 60 گیگ در6 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) -

-

185,800

-

30,967
اینترنت پرسرعت چابک 24 گیگ در 12 ماه

-

-

-

123,000 11,167
اینترنت پرسرعت چابک 48 گیگ در 12 ماه

-

- - 164,000 13,667
اینترنت پرسرعت چابک 48 گیگ در12 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

- -

248,000

20,667
اینترنت پرسرعت چابک 120 گیگ در 12 ماه - - -

257,000

21,417
اینترنت پرسرعت چابک 120 گیگ در12 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - - - 341,000 28,417
   

 

اینترنت پرسرعت چلچله 02 گیگ در ماه 10.000

-

-

-

10,000
اینترنت پرسرعت چلچله 04 گیگ در ماه 15,500 - - - 15,500
اینترنت پرسرعت چلچله 04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) 22,500

-

-

-

22,500
اینترنت پرسرعت چلچله 06 گیگ در 3 ماه - 27,000 - - 9,000
اینترنت پرسرعت چلچله 10 گیگ در ماه 30,000

-

-

-

30,000
اینترنت پرسرعت چلچله 10 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

37,000

-

-

-

37,000
اینترنت پرسرعت چلچله 12 گیگ در 3 ماه - 44,000 - - 14,667
اینترنت پرسرعت چلچله 30 گیگ در 3 ماه

-

75,000

-

-

25,000
اینترنت پرسرعت چلچله 30 گیگ در3 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

96,000

-

-

32,000
اینترنت پرسرعت چلچله 24 گیگ در 6 ماه

-

-

85,000

-

14,167
اینترنت پرسرعت چلچله 60 گیگ در 6 ماه - - 133,000 - 22,167
اینترنت پرسرعت چلچله 60 گیگ در6 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

175,000 - 29,167
اینترنت پرسرعت چلچله 24 گیگ در 12 ماه - - - 114,000 9,500
اینترنت پرسرعت چلچله 48 گیگ در 12 ماه - - - 144,000 12,000
اینترنت پرسرعت چلچله 48 گیگ در12 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - - - 228,000 19,000
اینترنت پرسرعت چلچله 120 گیگ در 12 ماه - - - 237,000 19,750
اینترنت پرسرعت چلچله 120 گیگ در12 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - - - 321,000 26,750
 

 

اینترنت پرسرعت چالاک 02 گیگ در ماه 8,500

-

-

-

8,500
اینترنت پرسرعت چالاک 04 گیگ در ماه 14,200

-

-

-

14,200
اینترنت پرسرعت چالاک 04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) 21,200

-

-

-

21,200
اینترنت پرسرعت چالاک 12 گیگ در 3 ماه - 39,000

-

-

13,000
اینترنت پرسرعت چالاک 24 گیگ در 6 ماه - - 76,000 - 12,667
اینترنت پرسرعت چالاک 24 گیگ در6 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

118,000

-

19,667
اینترنت پرسرعت چالاک 60 گیگ در6 ماه

-

-

124,000 - 20,667
اینترنت پرسرعت چالاک 24 گیگ در 12 ماه

-

-

-

99,000 8,250
اینترنت پرسرعت چالاک 120 گیگ در 12 ماه - - - 222,000 18,500
اینترنت پرسرعت چالاک 120 گیگ در12 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - - - 306,000 25,500
   

 

 

اینترنت پرسرعت حامی 04 گیگ در ماه

13,200

-

-

-

13,200

اینترنت پرسرعت حامی 04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

20,200

-

-

-

20,200

 اینترنت پرسرعت حامی 10 گیگ در ماه

27,500 - - - 27,500

اینترنت پرسرعت حامی 10 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

34,500

-

-

-

34,500

اینترنت پرسرعت حامی 30 گیگ در 3 ماه

- 65,000 - - 21,667
اینترنت پرسرعت حامی 30 گیگ در3 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - 86,000 - - 28,667
اینترنت پرسرعت حامی 24 گیگ در 6 ماه - - 68,000 - 11,333
اینترنت پرسرعت حامی 48 گیگ در 12 ماه - - - 120,000 10,000
اینترنت پرسرعت حامی 48 گیگ در12 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - - - 204,000 17,000
اینترنت پرسرعت حامی 120 گیگ در 12 ماه - - - 212,000 17,667
اینترنت پرسرعت حامی 120 گیگ در12 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - - - 296,000 24,667
 

سرویس حجمی چیست؟

سرویس هایی که دارای حجم مشخص در سرعت و مدت زمان معین باشند سرویس حجمی نامیده میشوند. چنانچه مشترک بر روی سرویس های حجمی قرار داشته باشد سرعت سرویس ایشان بسته به کشش خط تلفن ممکن است کمتر از سرعت اسمی سرویس باشد. 

 • برای مشاهده جزئیات تعرفه اینجا کلیک کنید.
 • قیمت ها به تومان محاسبه شده است.
 • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • طبق مصوبه شماره 1 جلسه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی، و با رعایت بند2و3 مصوبه 237 بدست آمده است. حداکثر ضریب اشتراک سرویس ها 1 به 8 می باشد.
 • در سرویس های  بیش از یکماه چنانچه حجم پایه هر ماه به اتمام برسد در جهت افزایش رفاه مشترک ، به صورت خودکار ترافیک ماه های آینده توسط سرویس دهنده برای مصرف در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت  تا اختلالی در استفاده از سرویس پیش نیاید.محاسبه قیمت سرویس های بلندمدت بصورت ضریبی از سرویس های یکماهه می باشد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت انتقال داده های آسیاتک، مطابق ضوابط مصوب شده (در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  شرکت آسیاتک بر اساس مصوبه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL2 در کل کشور

  شرح پارامتر

  مقدار تعهد آسیاتک

  مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

  3%

  مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

  150 میلی ثانیه

  مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم-پارامتر c

  0.125

  میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

  72 ساعت

   
 • طبق جلسه شماره 1 مصوبه 237 هزینه نصب 15000 تومان و هزینه رانژه 5000 تومان دریافت خواهد شد.
 • در سرویس های دارای ویژگی 2 تا 8 صبح نامحدود،حداقل حجم دانلود در این بازه به میزان حجم روزانه سرویس های دارای این ویژگی می باشد و نحوه محاسبه ترافیک بر اساس مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 به صورت پلکانی می¬باشد.

خرید مودم

 

 • مسیر ارتباطی سامانه امور مشترکین آسیاتک جهت انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام و تمدید سرویس www.1544.ir می باشد.
 • ضریب دسترسی، مشخص کننده امکان دسترسی مشتری به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه شرکت انتقال داده های آسیاتک با توجه به پارامترهای مندرج در SLA می باشد.درضمن جهت محاسبه غرامت و جریمه براساس ضریب عدم دسترسی (k)مندرج در SLA  رفتار خواهدشد .
 • بهره گیری مناسب و کامل  از سرویس های  با سرعت بالا مثل کیمیا، کولاک، کهکشان و شهاب مستلزم کیفیت مناسب خط تلفن مشترک می باشد.
 • سرویس های نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گردد.در ضمن این مقادیر به صورت روزشمار محاسبه می شوند.
 • برای مشاهده قرارداد اشتراک خدمات ADSL اینجا را کلیک نمایید.

عنوان سرويس

قيمت 1 ماه - تومان

قيمت 3 ماه -تومان

1Mbps

سرویس چابک غیرحجمی 17گیگ در ماه(حجم بین الملل)

25,000

-

سرویس چابک غیرحجمی 51گیگ در3 ماه( حجم بین الملل) - 75,000
 

2Mbps

سرویس کیمیا غیرحجمی 25گیگ در ماه( حجم بین الملل) 40,000 -

سرویس کیمیا غیرحجمی 75گیگ در3 ماه( حجم بین الملل)

-

120,000

 

4Mbps

سرویس کولاک غیرحجمی 33گیگ در ماه( حجم بین الملل)

60,000

-

سرویس کولاک غیرحجمی 99گیگ در3 ماه( حجم بین الملل)

-

180,000
 

8Mbps

سرویس کهکشان غیرحجمی 50 گیگ در ماه( حجم بین الملل)

100,000

-

سرویس کهکشان غیرحجمی 150گیگ در3 ماه( حجم بین الملل) - 300,000
 

سرویس غیر حجمی چیست؟

برای اولین بار از سمت سازمان رگولاتوری سرویس هایی تحت عنوان سرویس های "غیر حجمی" تدوین شده که موضوع آن تفکیک استفاده از آی پی های داخلی با خارجی می باشد.  این نوع از سرویس ها که با عنوان "سرویس های بین المللی" نامگذاری شده اند کلا در چهار سطح سرعتی 1، 2، 4 و 8 مگابیت برثانیه تعیین شده اند و مبنای نامگذاری آنان بعنوان سرویس های غیر حجمی، خصوصیات متفاوت آنها با سرویس های حجمی می باشد. در ارائه سرویس های غیرحجمی، ارائه دهنده اینترنت موظف به ارائه سرویس برابر با سرعت اسمی می باشد. همچنین مشترک پس از اتمام حجم قبل از اتمام دوره ناگزیر به خرید حجم اضافه به مبلغ15،000 ریال می باشد. این حالت حتی برای سرویس هایی که بصورت چندماهه طراحی گردیده اند نیز اجرا میشود.

 • برای مشاهده جزئیات تعرفه اینجا کلیک کنید.
 • قیمت ها به تومان محاسبه شده است.
 • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • طبق مصوبه شماره 1 جلسه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی،  بدست آمده است. حداکثر ضریب اشتراک سرویس ها 1 به 8 می باشد.
 • در سرویس های  بیش از یکماه چنانچه حجم پایه هر ماه به اتمام برسد در جهت افزایش رفاه مشترک ، به صورت خودکار ترافیک ماه های آینده توسط سرویس دهنده برای مصرف در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت  تا اختلالی در استفاده از سرویس پیش نیاید.محاسبه قیمت سرویس های بلندمدت بصورت ضریبی از سرویس های یکماهه می باشد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت انتقال داده های آسیاتک، مطابق ضوابط مصوب شده (در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  شرکت آسیاتک بر اساس مصوبه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL2 در کل کشور

  شرح پارامتر

  مقدار تعهد آسیاتک

  مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

  3%

  مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

  150 میلی ثانیه

  مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم-پارامتر c

  0.125

  میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

  72 ساعت

   
 • طبق جلسه شماره 1 مصوبه 237 هزینه نصب 15000 تومان و هزینه رانژه 5000 تومان دریافت خواهد شد..


خرید مودم

 

 • مسیر ارتباطی سامانه امور مشترکین آسیاتک جهت انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام و تمدید سرویس www.1544.ir می باشد.
 • ضریب دسترسی، مشخص کننده امکان دسترسی مشتری به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه شرکت انتقال داده های آسیاتک با توجه به پارامترهای مندرج در SLA می باشد.درضمن جهت محاسبه غرامت و جریمه براساس ضریب عدم دسترسی (k)مندرج در SLA  رفتار خواهدشد .
 • بهره گیری مناسب و کامل  از سرویس های  با سرعت بالا مثل کیمیا، کولاک، کهکشان و شهاب مستلزم کیفیت مناسب خط تلفن مشترک می باشد.
 • سرویس های نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گردد.در ضمن این مقادیر به صورت روزشمار محاسبه می شوند.
 • برای مشاهده قرارداد اشتراک خدمات ADSL اینجا را کلیک نمایید.
 

عنوان سرويس

قيمت 1 ماه - تومان

قيمت 3 ماه - تومان

قيمت 6 ماه - تومان

قيمت 12 ماه - تومان

اینترنت پرسرعت نامحدود برنزی  از 256 تا 1024 کیلوبیت با امکان تبادل حداقل 15گیگ درماه

29,000

86,760

151,000

287,040

متوسط هزینه برای هر ماه(به تومان) 29,000 28,920 25,167 23,920
اینترنت پرسرعت نامحدود نقره ای از 512  تا 2048 کیلوبیت با امکان تبادل حداقل 36گیگ درماه 58,000 168,000 325,000 598,000
متوسط هزینه برای هر ماه(به تومان) 58,000 56,000 54,167 49,883
اینترنت پرسرعت نامحدود طلایی از 1536  تا 4096 کیلوبیت با امکان تبادل حداقل 180گیگ درماه 231,000 680,000 1,330,000 2,640,000
متوسط هزینه برای هر ماه(به تومان) 231,000 226,667 221,667 220,000

 

سرویس نامحدود چیست؟

سرویس هایی هستند که دارای محدودیت حجمی نبوده، لیکن سرعت آنها بر اساس حداقل حجم تبادل درنظر گرفته شده تضمین می شوند. به عنوان مثال چنانچه سرویس نامحدود از 512 تا 2048 و با حداقل حجم تبادل 36 گیگ در ماه باشد،  روزانه 1.2گیگ حجم با سرعت 2مگ و برای استفاده بیشتر از آن با سرعت 512کیلوبیت  سرویس دهی می شود.

 • رای مشاهده جزئیات تعرفه اینجا کلیک کنید.
 • قیمت ها به تومان محاسبه شده است.
 • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • طبق مصوبه شماره 1 جلسه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی، بدست آمده است. حداکثر ضریب اشتراک سرویس ها 1 به 8 می باشد.
 • در سرویس های  بیش از یکماه چنانچه حجم پایه هر ماه به اتمام برسد در جهت افزایش رفاه مشترک ، به صورت خودکار ترافیک ماه های آینده توسط سرویس دهنده برای مصرف در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت  تا اختلالی در استفاده از سرویس پیش نیاید.محاسبه قیمت سرویس های بلندمدت بصورت ضریبی از سرویس های یکماهه می باشد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت انتقال داده های آسیاتک، مطابق ضوابط مصوب شده (در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  شرکت آسیاتک بر اساس مصوبه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL2 در کل کشور

  شرح پارامتر

  مقدار تعهد آسیاتک

  مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

  3%

  مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

  150 میلی ثانیه

  مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم-پارامتر c

  0.125

  میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

  72 ساعت

   
 • طبق جلسه شماره 1 مصوبه 237 هزینه نصب 15000 تومان و هزینه رانژه 5000 تومان دریافت خواهد شد.

خرید مودم

 

 • مسیر ارتباطی سامانه امور مشترکین آسیاتک جهت انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام و تمدید سرویس www.1544.ir می باشد.
 • ضریب دسترسی، مشخص کننده امکان دسترسی مشتری به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه شرکت انتقال داده های آسیاتک با توجه به پارامترهای مندرج در SLA می باشد.درضمن جهت محاسبه غرامت و جریمه براساس ضریب عدم دسترسی (k)مندرج در SLA  رفتار خواهدشد .
 • بهره گیری مناسب و کامل  از سرویس های  با سرعت بالا مثل کیمیا، کولاک، کهکشان و شهاب مستلزم کیفیت مناسب خط تلفن مشترک می باشد.
 • سرویس های نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گردد.در ضمن این مقادیر به صورت روزشمار محاسبه می شوند.
 • برای مشاهده قرارداد اشتراک خدمات ADSL اینجا را کلیک نمایید.

میزان هزینه حجم (ترافیک) اضافه :

میزان ترافیک  نیم گیگ 1G≤3 3<G≤10 11<G≤30 G>30
قیمت هر گیگ 1,500 3,000 2,200 1,800 1,500
توضیحات - تا ۳ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و  مابقی مطابق تعرفه سطح دوم  تا ۳ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و  بیش از ۳ تا ۱۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم تا ۳ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و  بیش از ۳ تا ۱۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم  و بیش از 10 تا 30 گیگابایت مطابق تعرفه سطح سوم تا ۳ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و  بیش از ۳ تا ۱۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و بیش از ۱۰ تا ۳۰ گیگابایت مطابق تعرفه سطح سوم و مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم

 

 • قیمت ها به تومان محاسبه شده است .
 • هزینه مالیات ارزش افزوده در سامانه امورمشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • با توجه به اینکه  تعرفه نهایی سرویس ها از ترکیب قیمت پایه و قیمت پلکانی ترافیک، و کمتر از سقف تعرفه ها ، تدوین شده است.لذا موضوع افزودن حجم به ترافیک خریداری شده ، در داخل قیمتها لحاظ گردیده است.
*جدول معرفی سرویس ها بر اساس پهنای باند اختصاص یافته و نحوه تبدیل پهنای باند خریداری شده از بیت به بایت مطابق مصوبه 181 سازمان تنظیم مقررات
 

نام سرویس

سرعت اسمی به بیت

سرعت به بایت

حداقل

حداکثر

حامی

128Kb

16KB

2KB

16KB

چالاک

256Kb

32KB

4KB

32KB

چلچله

512Kb

64KB

8KB

64KB

چابک

1024Kb

128KB

16KB

128KB

کیمیا

2048Kb

256KB

32KB

256KB

کولاک

4096Kb

512KB

64KB

512KB

شهاب

10240Kb

1280KB

160KB

1280KB

 • به ازای هر IP ثابت ماهیانه 5.000 تومان محاسبه می گردد.
 • IP اختصاصی به صورت تک IP و یا 4، 8 و 16 تایی قابل ارائه می باشد.
 • دستگاه تلفن خود را از پریز تلفن جدا کنید.
 • اسپلیتر را از قسمت Lineمانند شکل زیر به پریز تلفن وصل نمایید.
 • دستگاه گوشی تلفن خود را به خروجی Phoneاسپلیتر متصل کنید.
 • مودم خود را به خروجی Modemاسپلیتر متصل نمایید.
 • مودم را نیز با توجه به نوع آن (LANیا USB) به سیستم خود (پورت LANیا پورت USBسیستم ) وصل کنید.

یکی از ویژگی های مودم های ADSL،تقسیم طیف فرکانسی یک خط تلفن به دو بخش مستقل با مشخصات متمایز می باشد که این دو بخش به مکالمات تلفنی (POTS) و تبادل دیتا اختصاصی دارند. به این ترتیب کاربران اداری دارنده مودم های ADSLقادر به استفاده همزمان از خط تلفن خود خواهند بود، بدون آنکه اختلالی در فرایند ارسال و دریافت دیتا ایجاد کنند.
مودم های ADSL2، علاوه بر این،امکان برقراری ارتباطات صوتی از طریق تکنیکی موسوم به «صدای کانالیزه شده بر روی (CVODSL DSL) » را فراهم می کند.
.
با استفاده از تکنیک CVODSLصوت به صورت دست نخورده و بدون تبدیل باقی می ماند و سرویس دهنده قادر خواهد بود تا 4 خط تلفنی را بر روی یک خط ADSL2ایجاد کند.

استفاده dsl  و انتقال داده به كمك سيم هاي تلفن يكي از آسان ترين راههاي انتقال داده و دسترسي به شبكه جهاني است علاوه بر آن مي توان به خدمات ديگري اعم از انتقال صوت ، انتقال تصوير ، ويديو كنفرانس و تلويزيون اينترتي بهره جست .

نکته :در شرایطی که از بیشتر از یک دستگاه تلفن روی خط ADSL  خود استفاده می کنید و یا  Caller IDجدا و یا دستگاه فکس روی خط ADSL  خود دارید، به ازای هر یک از این دستگاه ها حتما یک اسپلیتر جداگانه تهیه کنید و دستگاه مورد نظر را به خروجی phoneآن وصل نمائید.

توجه : دقت کنید که دوشاخه ای که سیم متصل شده به اسپلیتر از طریق آن به پریز تلفن وصل می شود، دارای کیت ضد برق نباشد. در چنین شرایطی تنها هنگامی که تلفن مشغول است(مثل هنگامی که گوشی تلفن را برداشته اید) اتصال شما به اینترنت برقرار است. این نوع دو شاخه را با دوشاخه معمولی تعویض کنید و همچنین در صورتی که از صفربند تلفن استفاده می کنید آن را حتما بعد از اسپلیتر و به قسمت Phoneآن وصل نمائید.